BA Financial Research Challenge

BA Financial Research Challenge 2018

Ti?p n?i thành công c?a cu?c thi CFA Research Challenge 2017, n?m nay cu?c thi quay tr? l?i v?i m?t cái tên hoàn toàn m?i: “BA Financial Research Challenge 2018” h?a h?n s? ti?p t?c th?c hi?n s? m?nh c?a mình ?? tìm ra nh?ng nhà phân tích tài chính tài n?ng nh?t.

BA Financial Research Challenge là Cu?c thi v? l?nh v?c Kinh t? – Tài chính b?ng ti?ng Anh do Khoa Tài chính H?c vi?n Ngân hàng k?t h?p v?i CLB Ch?ng khoán SEC t? ch?c, dành cho t?t c? nh?ng ai yêu thích và mu?n th? thách b?n thân trong l?nh v?c Kinh t? – Tài chính. Cu?c thi ???c t? ch?c th??ng niên t?i H?c vi?n Ngân hàng, nh?m tuy?n ch?n ra nh?ng cá nhân xu?t s?c nh?t ?? thành l?p ??i tuy?n ??i di?n cho H?c vi?n Ngân hàng tham d? vòng thi qu?c gia cu?c thi CFA Institute Research Challenge do vi?n CFA Hoa Kì t? ch?c. ??i thi xu?t s?c nh?t s? ??i di?n Vi?t Nam thi ??u t?i ??u tr??ng khu v?c Châu Á – Thái Bình D??ng.

? L?ch trình vòng thi

Vo?ng 1: FINANCIAL FOUNDATION TEST (12/05/2018)

Trong vòng thi ??u tiên này, các thí sinh s? ph?i v??t qua bài thi tr?c nghi?m b?ng Ti?ng Anh v?i 40 câu h?i v? các l?nh v?c: Tài chính, Ch?ng khoán, IQ, và ki?n th?c th?c t?,.. trong vòng 60 phút.

K?t thúc vòng 1, BTC s? ch?n ra 50 ng??i có ?i?m s? cao nh?t ?? ?i ti?p vào vòng 2 – vòng Interview.

 

Vo?ng 2: INTERVIEW (19/05/2018)

?Trong vòng Interview này, top 45 thí sinh s? tr?i qua 2 th? thách ph?ng v?n v? kh? n?ng ti?ng Anh và Chuyên môn:

Th? thách ti?ng Anh:

– Các thí sinh s? ???c ph?ng v?n b?i các th?y cô khoa Ngo?i ng? trong 5’ – 7’. Các câu h?i v? ti?ng anh c? b?n, ch? ?? g?n g?i v?i b?n thân, ??i s?ng,.. t??ng t? nh? các câu h?i trong speaking IELTS.

– Sau khi k?t thúc ph?ng v?n ti?ng Anh các thí sinh s? chuy?n sang phòng ch? ?? chu?n b? ph?ng v?n ti?ng Vi?t theo nhóm.

? Th? thách Chuyên môn:

– Sau khi t?p h?p ?? 1 nhóm 5 ng??i, các thí sinh s? ???c phát báo cáo tài chính c?a công ty ?? ??c, phân tích và th?o lu?n trong kho?ng 5’.

– K?t thúc 5’ chu?n b?, các thí sinh s? vào phòng ph?ng v?n, ???c phát ch? s? tài chính c?a công ty ?ó và các b?n có ti?p 5’ ?? chu?n b? th?o lu?n nhóm v?i nhau ?? trình bày v? công ty ?ó và hi?u bi?t c?a b?n c?ng nh? ?ánh giá t?ng qua v? công ty.

– Sau ?ó các b?n s? có 5’-7’ ?? trình bày v? công ty ?ó.

– K?t thúc 5’ trình bày s? ??n ph?n ??t câu h?i và ph?n bi?n c?a ban giám kh?o dành cho nhóm trong kho?ng 5’.

K?t thúc vòng 2: 15 thí sinh có ?i?m s? t? 2 vòng thi cao nh?t s? ???c ?i ti?p vào vòng 3

 

Vo?ng 3: WRITING A REPORT (20/05 – 05/08/2018)

? Vi?t m?t báo cáo phân tích công ty và ??nh giá c? phi?u (tên mã c? phi?u s? do ban t? ch?c công b? sau vòng 2). M?c tiêu cu?i cùng là ??a ra m?c giá khuy?n ngh? (mua, bán, gi?) và lý do t?i sao? Báo cáo s? vi?t hoàn toàn b?ng ti?ng Anh.

 

Vo?ng 4: PRESENTATION (16/08/2018)

? 5 ??i xu?t s?c nh?t s? thuy?t trình k?t qu? khuy?n ngh? v?i nhà ??u t? (Ban giám kh?o). Sau ?ó có 10 phút ?? h?i – ?áp gi?a BGK và các ??i thuy?t trình. Cu?i cùng BGK s? ch?n ra 5 thí sinh xu?t s?c nh?t ?? ??i di?n ??i tuy?n H?c vi?n Ngân hàng tham gia vòng thi Qu?c gia.

 

? C? c?u gi?i th??ng

–  ??i th?ng cu?c s? nh?n ???c 2.000.000 ??ng ti?n m?t.

–  5 su?t h?c b?ng CFA 50% cho Top 5 thì sinh xu?t s?c nh?t.

–  5 gi?y ch?ng nh?n t? vi?n CFA Hoa Kì cho TOP 5 thí sinh xu?t s?c nh?t.

 

? Cách th?c ??ng kí

– Cách 1: ??ng kí tr?c ti?p t?i bàn truy?n thông c?a CLB Ch?ng khoán SEC tr??c c?a H?i tr??ng l?n H?c vi?n Ngân hàng.

– Cách 2: ??ng kí Online t?i:

https://bit.ly/BAFRC2018

 

? H?n ??ng kí

– B?t ??u nh?n ??n: 01/05/2018

– H?n ??ng kí d? thi: 11/05/2018

IAC 2014

  1. Câu h?i t?ng quát (General Questions):

Câu h?i ? ph?n 1 thu?c nh?ng l?nh v?c chung và ph? bi?n nh? Hobbies, Family, Friends, Entertainment, Hometown… d??i d?ng câu h?i yêu c?u thí sinh ??a thông tin c? b?n. Thí sinh nghe Giám kh?o h?i và tr? l?i ngay (không có th?i gian chu?n b?). T?ng th?i gian cho ph?n này không quá 04 phút.

  1. Câu h?i ??a quan ?i?m (View-point Questions)

Trong ph?n hai, các câu h?i s? v?n xoay quanh các ?? tài trên và thêm nh?ng ?? tài chuyên bi?t h?n nh? Money, Jobs… Tuy nhiên, d?ng câu h?i s? h??ng thí sinh ph?i ??a ra quan ?i?m c?a mình và nêu các d?n ch?ng, ví d? ?? ch?ng minh. Các câu h?i ???c in s?n và ?? trong h?p t?i bàn giám kh?m. Thí sinh b?c th?m câu h?i c?a mình và có 01 phút ?? chu?n b? (thí sinh ???c dùng gi?y nháp do BTC cung c?p). Sau th?i gian chu?n b?, thí sinh có t?i ?a 03 phút ?? tr? l?i câu h?i. K?t thúc ph?n ph?ng v?n, thí sinh n?p l?i ?? bài và gi?y nháp cho giám kh?o.  Pat McAfee Jersey

Trả lời