BA Tour

BA TOUR  Where love begins ?

 

T?t nghi?p THPT và b??c chân vào cánh c?a ??i h?c, ?ây chính là th?i ?i?m các em tân sinh viên còn nhi?u b? ng? khi s?p ph?i sinh ho?t h?c t?p trong m?t môi tr??ng hoàn toàn m?i, là lúc các em c?n ph?i tr??ng thành, t?p làm m?t con ng??i m?i chín ch?n h?n trong c? suy ngh? c?ng nh? hành ??ng.

Và ??i v?i nh?ng ai ?ã l?a ch?n g?n bó v?i H?c Vi?n Ngân Hàng là n?i vi?t ti?p nh?ng trang nh?t ký t??ng lai c?a mình thì ch?c h?n s? có r?t nhi?u th?c m?c, b?n kho?n v? ngôi tr??ng này? Nh?ng ??ng v?i lo l?ng vì ?ã có BA Tour cùng v?i “Bi?t ??i Da cam” – nh?ng SECers ??n t? CLB Ch?ng Khoán H?c Vi?n Ngân Hàng s? ch? ???ng cho các em.

BA Tour là ch??ng trình h?ng n?m do CLB Ch?ng Khoán H?c Vi?n Ngân Hàng t? ch?c, di?n ra vào các ngày nh?p h?c c?a các b?n tân sinh viên H?c Vi?n Ngân Hàng. V?i uy tín sau nhi?u n?m t? ch?c, BA Tour v?i thông ?i?p Where love begins ?ã thu hút ???c ?ông ??o các b?n tân sinh viên tham gia. ?ây chính là m?t c? h?i tuy?t v?i ?? các em có ???c nh?ng cái nhìn c? b?n nh?t, nh?ng tr?i nghi?m thu? ??u ??p ?? nh?t t?i ?i?m d?ng chân s?p t?i c?a cu?c ??i mình.

 

M?t vòng Ngân Hàng, các em s? ???c ??n nh?ng n?i “hang cùng ngõ h?m” c?a H?c Vi?n. Tr?i nghi?m m?t “Tour du l?ch” có 1-0-2, các em v?a có th? giao l?u k?t b?n v?a có th? th?a s?c th? hi?n b?n thân, ???c chia s? kinh nghi?m h?c t?p, thu th?p hàng tá thông tin v? ??a ?i?m ?n ch?i, t? t?p,… c?ng nh? hàng lo?t thông tin khác mà không ph?i sinh viên n?m nh?t nào c?ng n?m rõ. T?t nhiên s? không th? thi?u nh?ng ph?n quà siêu ?áng yêu do các SECers t? tay làm dành cho t?t c? hành khách ?i tour.

M?t s? hình ?nh c?a BA Tour 2017

Và quan tr?ng h?n h?t, hy v?ng “Tour du l?ch” ??u tiên này s? giúp các em t? tin h?n, nhanh chóng hòa nh?p v?i môi tr??ng m?i, th?p lên ng?n l?a tu?i tr? ?? các em có nh?ng n?m tháng sinh viên cháy h?t mình.

 

Hãy ??ng ký tham gia BA Tour ?? có nh?ng tr?i nghi?m ??u tiên tuy?t v?i nh?t trong nh?ng ngày ??n v?i H?c Vi?n Ngân Hàng nhé !

 

——————————————————————

 

Link ??ng ký:

??a ?i?m: Tr??c H?i tr??ng l?n HVNH.

 

 

  

 Tie Domi Authentic Jersey

Trả lời