Hoạt động nội bộ

HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ

TẾT ẤM BÁNH CHƯNG

 Tết ấm bánh chưng là hoạt động tình nguyện thường niên của CLB mỗi dịp tết đến xuân về .  G?i g?m trong m?i chi?c bánh nh? xinh là tấm lòng, là sự sẻ chia, là niềm vui, tiếng cười, với mong muốn đem tới những em nhỏ khó khăn một cái tết trọn vẹn hơn. đây cũng là hoạt động của CLB trước tết âm nhằm gắn kết tình cảm bền chặt của các thành viên CLB ( gói bánh, trông nồi, ăn uống,… qua đêm với nhau)

 Năm 2018

CLB Chứng khoán SEC đã có chuyến đi ý nghĩa khi quay trở lại Trung Tâm Nuôi Dưỡng Trẻ em Khuyết Tật huyện Chương Mỹ.

Th?i ti?t Hà N?i tháng 1 tháng 2 ?ang ?ón không khí l?nh v?i nh?ng c?n m?a phùn r? rích. M?a có th? khi?n m?i ng??i c?m th?y l?nh giá h?n nh?ng không th? nào làm chùn b??c ???ng ??a chúng tôi ??n v?i các em nh?. Sau m?t n?m g?p l?i, các em ?ã l?n h?n r?t nhi?u; còn có c? nh?ng em nh? chúng tôi m?i ???c g?p l?n ??u. Nh?ng trên t?t c?, th? mà các Secer nh?n ???c là tình c?m và ni?m h?nh phúc hi?n lên trên nh?ng g??ng m?t ?áng yêu c?a các em.

Sau m?t chuy?n ?i dài, các Secer ?ã có m?t t?i ?ây ?? có th? t?n tay trao cho các em nh? nh?ng chi?c bánh ch?ng ch?a ??ng h?i ?m do chính các Secer làm nên. Nhìn các em ?n ngon mi?ng chúng tôi c?m th?y h?nh phúc bi?t nh??ng nào. ???c cùng nhau n?u bánh ch?ng, cùng vui ?ùa hay trao t?ng nh?ng chi?c áo ?m cho các em nh? khuy?t t?t n?i ?ây là nh?ng k? ni?m ?áng nh? nh?t c?a các thành viên trong mái nhà SEC.

V?i nh?ng tình c?m nh? này ,các em ph?n nào có th? xua tan ?i nh?ng khó kh?n mà các em ph?i ch?u ??ng và tr?i qua. Ch? mong có th? s??i ?m trái tim và mang ??n m?t không khí T?t vui v? cho nh?ng m?nh ??i dù b?t h?nh nh?ng v?n luôn n? n? c??i trên môi – ?ó chính là các em!  

 

TRI ÂN CÁC ANH CH? N?M CU?I

? Ch? còn 1 chút th?i gian n?a là m?i ng??i s? r?i xa gi?ng ???ng ??i h?c, ??n v?i nh?ng môi tr??ng m?i, ?? theo ?u?i s? nghi?p và d? ??nh c?a b?n thân. Và c? theo thông l?, hàng n?m vào th?i ?i?m này, các th? h? Secer l?i t? h?p ?ông ??, cùng t? ch?c bu?i l? tri ân ??n các anh/ch?, ?? c?m ?n c?ng nh? g?i g?m tình c?m c?a các em ??n các b?c ti?n b?i, nh?ng ng??i ?ã ?óng góp,c?ng hi?n và g?n bó v?i CLB, cùng chung 1 mái nhà trong su?t 4 n?m qua.

? ?ây là ch??ng trình nh?m m?c ?ích tri ân, g?n k?t các thành viên, CTV c?ng nh? các anh ch? c?u thành viên l?i v?i nhau và thêm ph?n g?n bó. ??ng th?i c?ng là d?p ?? các anh ch? ???c g?p g? và cùng nh? l?i quãng th?i gian ?ã g?n bó cùng CLB trong nh?ng tháng n?m ??i h?c c?a mình. Bên c?nh ?ó c?ng giúp các b?n thành viên c?ng nh? CTV ???ng nhi?m hi?u và c?m nh?n ???c nh?ng s? ?óng góp mà anh ch? ?ã dành cho CLB ?? có thêm ??ng l?c trên con ???ng xây d?ng CLB thêm v?ng m?nh h?n.

SINH NH?T CLB

? CLB Ch?ng khoán H?c vi?n Ngân hàng (SEC) thành l?p ngày 01/11/2007, là m?t trong 3 câu l?c b? lâu ??i và có t?m ?nh h??ng nh?t H?c Vi?n Ngân Hàng

? Ngày 1-11-2017, th?i ?i?m chính th?c ?ánh d?u m?c 10 n?m thành l?p và phát tri?n c?a CLB Ch?ng khoán Sec.

Quãng ???ng 10 n?m ?ã ?? l?i nh?ng d?u ?n sâu ??m v?i m?i con ng??i ?ã ??ng hành c?ng CLB.

Và ??c bi?t h?n ?ó là nh?ng k? ni?m khó quên trong lòng t?ng thành viên CLB. ???c cùng nhau sát cánh trên nh?ng ch?ng ???ng t? gian nan nh?t ??n h?nh phúc nh?t.

? T? chung l?i t?t c? , có th? nói SEC chính là 1 gia ?ình, n?i l?u gi? l?i nh?ng tháng n?m tu?i tr? c?a t?t c? thành viên c?a CLB. ???c c?ng hi?n và tr?i nghi?m h?t mình v?i quãng ??i sinh viên ng?n ng?i.

SEC xin g?i l?i c?m ?n chân thành nh?t ??n nh?ng th? h? ??u tiên c?a CLB – Nh?ng ng??i ?ã ??t n?n móng cho mái nhà này ???c phát tri?n và v?ng ch?c ??n ngày hôm nay.

C?m ?n các ??n v?, ??i tác cùng các t? ch?c trong và ngoài H?c Vi?n Ngân Hàng ?ã luôn s?n sàng h? tr? và ??ng hành c?ng chúng tôi trong nh?ng ch?ng ???ng ?ã qua.

C?m ?n các b?n – nh?ng ng??i ?ã, ?ang và s? ti?p t?c ??ng hành cùng chúng tôi.

Và l?i c?m ?n cu?i cùng, xin phép ???c dành cho các b?n thành viên c?ng nh? c?u thành viên – Nh?ng ng??i ?ã góp công s?c cho s? thành công c?a CLB cho ??n t?n gi? phút này. Chính các b?n ch? không ai khác chính là nhân t? quan tr?ng nh?t giúp cho SEC ngày càng v?ng m?nh, ngày càng ti?n xa và phát tri?n h?n n?a.

Mong r?ng trong nh?ng ch?ng ???ng ti?p theo, SEC s? ti?p t?c g?t hái thêm nhi?u thành công, t? ch?c thêm nhi?u ch??ng trình, ?ào t?o thêm nhi?u nhân tài cho th? tr??ng Ch?ng Khoán nói chung c?ng nh? ngành Kinh T? nói riêng. Cùng v?i ?ó, SEC s? n? l?c h?t s?c ?? th?c hi?n s? m?nh c?a mình ?ó là c?u n?i ?? ??a các b?n sinh viên ??n g?n h?n v?i l?nh v?c Kinh T? – Tài Chính và ??c bi?t là Ch?ng Khoán.

“Phát Huy S?c Tr? – Chia S? T?m Nhìn”

 

CU?C THI N?I B? – B?N L?NH SECER

? ?ây là 1 cu?c thi th??ng niên mang ??m “b?n s?c v?n hóa câu l?c b?”  v?i nhi?u vòng thi h?p d?n , ???c t? ch?c cùng v?i bu?i l? tri ân . Mong mu?n mang ??n s? m?nh g?n k?t gi?a các Secer nhi?u h?n, cu?c thi chính là d?p giao l?u gi?a các ban, t?ng s? g?n bó ?oàn k?t b?ng các trò ch?i và ho?t ??ng t?p th? thú v? khác, là d?p ?? tri ân các anh ch? ?ã, ?ang ho?t ??ng trong CLB và chu?n b? ra tr??ng………..

CÁC CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O

? Bên c?nh vi?c duy trì và phát tri?n , CLB c?ng luôn chú tr?ng vi?c training – ?ào t?o cho các thành viên . Xây d?ng các k? n?ng m?m , c?ng nh? phát tri?n ti?m n?ng ?am mê c?a các thành viên . Hàng tháng , m?i ban ??u ??a ra nh?ng n?i dung riêng ?? training cho các thành viên trong ban c?ng nh? thành viên CLB .

  

HO?T ??NG NGO?I KHÓA

? Bên c?nh vi?c t? ch?c nh?ng ch??ng trình h?c thu?t , CLB c?ng luôn có nh?ng ho?t ??ng bên l? nh? dã ngo?i, vui ch?i. V?i m?c ?ích gi?i trí, nh?m g?n k?t tình c?m gi?a các thành viên.

S?m S?n  2017

Thiên Phú Lâm 2018

   Kevin Huber Authentic Jersey

Trả lời