Author Archives: admin

Cuốn sách “Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors”

Cuốn sách “Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors” – Chiến lược cạnh tranh: Kỹ thuật phân tích ngành và các đối thủ cạnh tranh đã thay đổi không chỉ lý thuyết cách giảng dạy mà còn ảnh hưởng lớn đến cách các công ty thực hành chiến lược cạnh tranh của mình. […]

Kiến Thức Cơ Bản Về Thị trường chứng khoán

Kiến thức chuyên môn : Cổ phiếu 1.    Khái niệm Khi một công ty gọi vốn, số vốn cần gọi đó được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi […]