Tuyển thành viên

TUY?N THÀNH VIÊN

          Câu l?c b? ch?ng khoán SEC là m?t CLB h?c thu?t tr?c thu?c khoa Tài chính H?c Vi?n Ngân Hàng. CLB ra ??i vào tháng 11/2007 v?i m?c ?ích ?em ??n cho sinh viên HVNH m?t sân ch?i, truy?n t?i nh?ng ki?n th?c v? l?nh v?c Kinh t? tài chính và ??c bi?t là Ch?ng khoán. Tr?i qua h?n 10 n?m hình thành và phát tri?n, CLB Ch?ng Khoán SEC HVNH v?i ph??ng châm “Phát huy s?c tr?, chia s? t?m nhìn”, luôn n? l?c và c? g?ng không ng?ng ?? tr? thành m?t ngôi nhà chung cho t?t c? các b?n sinh viên. M?t gia ?ình MÀU CAM v?i nh?ng con ng??i n?ng ??ng, sáng t?o, chuyên nghi?p, thân thi?n, ?oàn k?t và tràn ??y nhi?t huy?t.

Câu l?c b? ho?t ??ng d??i s? ph?i h?p c?a 4 ban : Ban chuyên môn, Ban ??i ngo?i, Ban truy?n thông, và Ban t? ch?c. M?i ban s? ch?u trách nhi?m m?t l?nh v?c khác nhau.

? Ban Chuyên Mô  Le'Raven Clark Jersey

Trả lời