Welcome to BAN ĐỐI NGOẠI

Ban có trách nhiệm đại diện cho CLB tìm kiếm cơ hội hợp tác với những tổ chức, đối tác trong và ngoài trường nhằm đưa hình ảnh của CLB đến với các công ty, doanh nghiệp và xác lập những mối quan hệ hợp tác chiến lược.

Là sợi dây kết nối các thành viên hiện tại và các thế hệ thành viên với nhau, trở thành một phần không thể thiếu ở SEC. Từ đó góp phần tạo ra môi trường để các bạn sinh viên phát triển và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

 

FACEBOOK EMAIL

KỶ NIỆM CỦA CHÚNG TÔI